Spring til indhold

Ladegårdsskolens værdigrundlag

Ladegårdsskolens værdier tager udgangspunkt i den gode relation og udvikling af elevens ressourcer.

Tryghed

Det er værdifuldt, at eleven føler sig tryg, for at skabe mulighed for læring.

Derfor vil vi:

 • Gøre hverdagen overskuelig/ forudsigelig.Være nærværende og tydelige voksne.
 • Sikre gensidig kommunikation.
 • Møde eleven, hvor denne er.

Konkret gør vi:

 • Afpasser gruppestørrelser efter elevernes behov, funktionsniveau og sociale kompetencer.
 • Faste voksne.
 • Struktur på skoledagen, f.eks. tegn til tale, billedkommunikation, pc, talemaskine, konkreter, taktilkommunikation og SmartBoards.
 • At drage omsorg.
 • At være pålidelig.

Respekt

Det er værdifuldt, at udvise respekt for den enkelte person og dennes muligheder.

Derfor vil vi:

 • Anerkende hinanden.
 • Individualisere.
 • Differentiere.
 • Individuelle læringsplaner.
 • Være opmærksom på zonen for nærmeste udvikling.
 • Se elevens udvikling i et livslangt perspektiv.
 • Se muligheder frem for begrænsninger.

Konkret gør vi:

 • Være opmærksomme på elevernes interesser og kompetencer.
 • Målrette undervisningen efter elevens behov.
 • Lave læringsplaner.
 • Holde møder omkring hver enkelt elev.
 • Det er vigtigt at være engageret og give eleverne medindflydelse.
 • Være gode rollemodeller (måden man møder hinanden på i ord og handling).
 • Give eleven muligheder for reelle valg.
 • Anerkende elevens mange intelligenser og læringsstile.
 • Samarbejder med forældre og det øvrige netværk omkring eleven.
 • Være rummelig og fleksibel i forhold til hinanden.

Tolerence

Det er værdifuldt, at acceptere hinandens forskelligheder.

Derfor vil vi:

 • Lytte til hinanden og handle på det.
 • Anerkende hinanden.
 • Styrke fællesskabsfølelse.
 • Styrke positiv konfliktløsning.

Konkret gør vi :

 • Sætte ord på handling og følelser.
 • Arbejde med relevant materiale.
 • Være rummelig og fleksibel i forhold til hinanden.
 • Fælles traditioner.
 • Være gode rollemodeller og styrke rummeligheden.

Social læring

Det er værdifuldt at kunne indgå i socialt fællesskab.

Derfor vil vi:

 • Prioritere legen i undervisningen.
 • Undervise i sociale kompetencer.
 • Skabe sociale relationer gennem leg og læring mellem elev/elev og elev/voksen.
 • Skabe fælles oplevelser for de enkelte grupper og for hele skolen.
 • Være gode rollemodeller for eleverne.
 • Arbejde med empati.
 • Arbejde med social omgangstone.

Konkret gør vi:

 • Arbejder med undervisningsmaterialer til social læring.
 • Sætter ord på børnehandlinger, følelser og signaler.
 • Underviser i sociale kontaktformer:Øver i at vente på tur, høflighedsfraser og lytte til andre.
 • Arbejder med struktureret leg.
 • Giver plads til leg.
 • Støtter den enkelte elev i at være en del af legen.
 • Den voksne deltager aktivt som rollemodel i legen.
 • Den voksne er opmærksom på sin opgave som rollemodel.
 • Tager på ture ud af huset og har/tager til sociale arrangementer:Featureuge, sommerfest, teater, tager på udstillinger, inviterer klasserne imellem på besøg hos hinanden og fagbånd på tværs af klasserne.

Selvværd og selvtillid

Det er værdifuldt, at den enkelte elev styrkes i sit selvværd og sin personlige udvikling.

Derfor vil vi:

 • Møde, se, bekræfte, anerkende og sætte ord på den enkelte elevs handlinger.
 • Anerkende den enkelte elevs indlæringsstil.
 • Synliggøre den enkelte elevs kompetencer og potentialer.
 • Anerkende intentionen frem for handlingen.
 • Påskønne initiativ.
 • Arbejde med elevens styrkesider og sikre succesoplevelser.
 • Give omsorg.

Konkret gør vi:

 • Udarbejder individuelle lætingsplaner.
 • Opmuntrer og motiverer til nysgerrighed.
 • Giver mulighed for reelle valg.
 • Bekræfter elevers initiativer ved at se deres handlinger.

Medindflydelse

Det er værdifuldt at have mulighed for medindflydelse på eget liv, da det er en af forudsætninger for opnåelse af selvværd.

Derfor vil vi:

 • Inddrage eleverne i beslutningsprocesser - differentieret i forhold til de enkelte elever.
 • Give muligheder for valg indenfor den faglige/pædagogiske ramme.
 • Anerkende den enkelte elevs personlighed og udtryksform.

Konkret gør vi:

 • Anerkender hinandens valg.
 • Giver valgmuligheder på både det personlige plan og i det sociale fællesskab.
 • Tilstræber at inddrage eleverne så meget som muligt i beslutningsprocesser.

Livsduelighed & livskvalitet

Det er værdifuld at lære med henblik på at klare sig selv bedst muligt i eget liv.

Derfor vil vi:

 • Søge at udvikle det hele menneske.
 • Ud fra elevens potentialer udvikle kompetencer, der gør dem i stand til at agere i forhold til det omgivende samfund.
 • Udvikle elevens kompetencer, så eleven får et større selvværd og selvopfattelse.
 • At opnå erkendelse for egne styrkeområder og have en realistisk forståelse for sit handicap.
 • Kombinere elevens kompetencer for at skabe sammenhæng, kontinuitet, mening og forståelse.
 • At eleven bliver så selvhjulpen som mulig.
 • Tilrettelægge undervisningen så den tilgodeser den enkelte elevs udvikling og dagligdags færdigheder.

Konkret gør vi:

 • Tilrettelægger undervisningen ud fra den enkelte elev og dagligdags aktiviteter f.eks. madlavning, borddækning, tage tøj af, gå i bad m.m.
 • Praktik i overbygningen.
 • ”Ud af huset” – aktiviteter, bibliotek, besøge andre fx fødselsdage, institutionsbesøg, tage bussen, stå i kø, vente på tur m.m.
 • Give den enkelte elev kommunikationsstrategier.
 • Støtter elevens hensigtsmæssige initiativer.

Samarbejde

Det er værdfuldt at skolens kultur sikrer et godt psykisk arbejdsmiljø.

Derfor vil vi:

 • Have en kultur, hvor det er tilladt at fejle.
 • Udvise respekt for hinanden og hinandens faglighed.
 • Være anerkendende og respektere hinandens kompetenceområder.
 • Udevise rummelighed og fleksibilitet.
 • Lytte til hinanden.
 • Opnår fælles forståelse og kunne samarbejde om fælles mål.
 • Åben i dialog.
 • Vise tillid, skabe og opbygge tryghed sammen.
 • Have og udvise humor (være uhøjtidelig om egen person), grine af sig selv og hinanden på en venlig måde.

Konkret gør vi:

 • Den formelle struktur omkring møder er i orden f.eks. teammøder, supervision, tværsmøder m.m.
 • Undgå nedbrydende sladder.
 • Give plads og rum til at have en humoristisk tilgang.
 • Give konstruktiv kritik.


Feedback

Sidst opdateret

17.11.2021

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen