Spring til indhold

Differentierede takster på Ladegårdsskolen

Ladegårdsskolen opererer med 3 forskellige takster (samt en særlig takst). Prisen dækker alle ydelser, der med rimelighed kan forventes at opstå i forbindelse med elevernes skolegang i et specialtilbud. Herfra er dog undtaget udgifter transport til og fra skole.

Skoletilbud pr 1. januar 2012

Visitering af elever til skolen sker i et samarbejde mellem skole og visiterende kommune. Skolen fremsender indstilling om takstniveau til betalende kommune, der kvitterer med accept af takst. Taksten revurderes senest 3 måneder efter første indskrivning. Elever visiteres derefter til én takst for et skoleår ad gangen.

Skolen er forpligtet til at meddele visiterende kommune, hvis det skønnes, at eleven ville kunne fungere på en lavere takst. Hvis skolen skønner, at en elev bør indplaceres på en højere takst, forpligter skolen sig til at advisere visiterende kommune om dette forhold i god tid. Skolens indstilling om fortsat skolegang til højere takst kan dokumenteres af det udvidede takstindplaceringsskema.

Særlige foranstaltninger kan aftales uden for taksten, hvis det skønnes, at behovet er midlertidigt. Skolen forpligter sig i disse tilfælde til at fremlægge en plan for den særlige foranstaltning.

Eleven skal ikke opfylde samtlige punkter i beskrivelsen af de enkelte takster, men punkterne danner basis for en samlet vurdering af eleven behov i forhold til ressourcer og krav til gruppesammensætning.

Elever med multiple funktionsnedsættelser samt elever placeret i sansegruppen indplaceres altid på højeste takst.

Beskrivelse af takster:
Alle eleverne har generelle indlæringsvanskeligheder typisk begrundet i udviklingshæmning og har i øvrigt med dette udgangspunkt flg. forudsætninger indenfor de enkelte takstniveauer:

Grundtakst

Elevens forudsætninger:

 • Kan indgå i sociale sammenhænge, dvs. kan deltage i aktiviteter med andre børn med lidt eller ingen støtte.
 • Er rimeligt selvhjulpen både mentalt og motorisk. Eleven kan klare de fleste dagligdags funktioner med verbal støtte.
 • Har ingen eller kun mindre kommunikationsvanskeligheder.
 • Har gavn af læringssituationer, hvor der indgår andre børn.

Mellemtakst

Elevens forudsætninger:

 • Har svært ved at indgå i sociale sammenhænge.
 • Har brug for støtte i alle dagligdags funktioner.
 • Er afhængig af hjælpemidler.
 • Har store kommunikative vanskeligheder.
 • Har adfærdsmæssige vanskeligheder.
 • Har brug for 1-1 relation i alle lærings- og udviklingssituationer.
 • Har brug for næsten konstant opsyn.

Høj takst:

Elevens forudsætninger:

 • Har massive vanskeligheder ved at indgå i sociale sammenhænge.
 • Er afhængig af hjælp i alle dagligdags funktioner.
 • Er afhængig af hjælpemidler.
 • Har massive kommunikative vanskeligheder.
 • Har udadreagerende / selvskadende adfærd.
 • Har brug for 1-1 relation i alle dagligdags funktioner.
 • Har brug for konstant opsyn.

Særlig takst

 • Særlig takst bruges, hvis elever har behov for et specielt tilrettelagt tilbud, der ligger ud over Ladegårdsskolens normale rammer. Der tænkes primært i behovet for ressourcer. Alle sådanne tilbud forhandles separat i samarbejde med visiterende kommune.

 

Holbæk, januar 2012

Henrik Dahl
Centerleder

Se de gældende takster på Børnespecialcenterets hjemmeside.Feedback

Sidst opdateret

26.01.2022

Ansvarlig redaktør

Erik Holm Thomsen