Skoleplan 2023-24 for Ladegårdsskolen og fritidshjem

På baggrund af drøftelsen mellem skoleleder og tillidsrepræsentant/tillidsrepræsentanter omkring grundlaget for ledelsens prioriteringer kan nedenstående skabelon gøre det ud for forslaget til skoleplan i henhold til ”§ 4 Samarbejde på skoleniveau” stk. 2.

Forslaget til skoleplan tager afsæt i A20, den lokale arbejdstidsaftale for Holbæk Kommune, fælleskommunale indsatser samt lokale indsatser.

Forslag til skoleplan

Skolens overordnede målsætninger som ledelse og personale vil arbejde for i det kommende skoleår.
   
Overordnede målsætninger

Kommunale målsætninger

Beskrivelse

Kerneopgave Ladegårdsskolen en specialfolkeskole og fritidshjem til børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi modtager børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau. Det kan være:

Udviklingshæmmede børn.
Børn med multiple funktionsvanskeligheder.
Børn med markante udviklingsforstyrrelser inden for autismespektrumforstyrrelser og opmærksomhedsforstyrrelser.

Skolen er en del af Børnespecialcenteret i Holbæk kommune, kerneområde Læring og Trivsel.
Skolen er en enhed beliggende på 3 matrikler i Holbæk by, Vandtårnsvej 10, Kikhøjparken 1 og Seminarieparken 2, og rummer ca. 110 elever. Fritidshjemmets personale dækker ud over eftermiddagstimerne både timer i skolen og ydre timer som morgenåbning, aftenklub og skoleferier.

Børnespecialcenteret har tilknyttet et Videnshus med tale-høre konsulenter, kommunikationsvejlede-re og fysio- og ergoterapeuter, derud over samarbejder vi med forældre/aflastning/bosted, psykolog, uu-vejleder, socialrådgivere og sundhedsplejerske m.fl.

Lokale målsætninger

Beskrivelse

Mision Ladegårdsskolens læringsprofil er bundet op til skolens kerneopgave: Vi skal understøtte barnets udvikling til selvstændighed og deltagelse i fællesskaber. Vi tilbyder almindelige skolefag som enhver anden folkeskole fra 1. til 9. klasse – dog arbejder vi ud fra det udvidede undervisningsbegreb.

På Ladegårdsskolen arbejder vi ud fra det udvidede undervisningsbegreb, hvor vi anerkender, at alle aktiviteter indeholder mulighed for udvikling og læring, som kan være meningsfuldt for eleven.

Gennem faglig og social læring arbejder vi mod, at eleverne opnår livsglæde og den største grad af selvstændighed og selvhjulpenhed. Vi arbejder med at øge elevens evne til at håndtere egne funktionsnedsættelser, så livsudfoldelsen optimeres.
Vision

Alle aktiviteter på skolen og fritidshjemmet tager udgangspunkt i den gode relation og udvikling af elevens ressourcer.
På Ladegårdsskolen arbejder vi tværfagligt. Motorik, bevægelse og sansebearbejdning integreres bevidst i dagligdagens aktiviteter, da det optimerer læring. Fysio- og ergoterapeuter arbejder undervisningsrelateret og bidrager til, at undervisningen tilpasses den enkelte elevs behov, motorik og sansebearbejdning.

For at give eleverne de bedst mulige kompetencer for at kunne udtrykke sig i samspil og kommunikation med andre mennesker arbejder tale-høre konsulenterne sammen med det øvrige personale bl.a. med Videoanalyse efter VIKOM principper, Marte Meo og ASK (Alternativ Supplerende Kommunikati-on).

I starten af skoleåret udarbejdes en individuel læringsplan for alle elever.
Læringsplanen er udtryk for de mål og handleplaner, der er for eleven gennem hele dagen dvs. både i skole og på fritidshjemmet.
I fagene dansk og matematik beskrives målene ud fra Fælles pejlemærker, som bygger på Fælles mål i Folkeskolen.

At have en god, åben og anerkendende dialog i hverdagen, samt skabe gennemsigtighed og sammenhæng mellem beslutninger, begrundelser og handlinger.
”Mod på kerneopgaven” og de fem ambitioner:
At skabe sammenhæng og samarbejde
At basere vores beslutninger på viden og faglighed
At vise tillid og ansvar i ledelse
At have mod og stolthed
At sikre gode rammer for arbejdet

Daglig ledelse

Ledelsen arbejder for kerneopgaven; at skabe bedst mulig trivsel og udvikling for eleverne, hvilket danner grundlag for de beslutninger der skal træffes. Arbejdsmiljøet for medarbejderne spiller en afgørende rolle i at få dette arbejde til at lykkes. Vi arbejder efter Holbæk kommunens fem ambitioner og har især fokus på

Beskrivelse af planlagte mødeaktiviteter:


Skolebestyrelsesmøder
MED-møder
TRIO-møder
Pædagogisk dag afholdes i september.
Visionsudvalg
Sparrings og Koordinationsudvalg
Faggruppemøder
Afdelingsmøder
Teammøder inkl. supervision
Lærer- og pædagog forberedelse ugentlig.
Teatermøder
Morgenåbningsmøder
Klubmøder
Forældremøde i september
Sommerfest i juni med forældre / dimission for udskoling
Faglige fora
Faglige udvalg (dansk og matematik)
Storgruppemøder

Arbejdstid: lærer, pædagog, medhjælp (PA)

Lærer: Der er ansat 26 lærere i skoleåret 2023-24

Et skoleår udgør årligt 42 uger. Læreres arbejdstid tager udgangspunkt i en nettoårsnorm på 1686 timer inklusiv 6. ferieuge. Normperioden er et år, regnet fra 1. august til 31. juli.
Arbejdstiden planlægges over 208 dage.
Der afholdes ferie uge 42, uge 7 samt uge 28, 29 og 30. Sjette ferieuge administreres jf. ferieaftalens bestemmelser.

Den individuelle forberedelse er på 300 timer. Timerne tildeles i en pulje. Forberedelsen kan henlægges til andre steder end skolen. Den fælles forberedelse udgør en pulje på 75 timer. Den resterende tid er til øvrige opgaver.

Som udgangspunkt har lærerne 28 positioner = 840 timer + 15 timer til vikar (flexpulje)= 855 timer Af de 855 timer, så er de 750 undervisningstimer, som de får undervisningstillæg for. De sidste 105 er tilsyn / gårdvagter.

En position varer 45 minutter, af denne tid er beregnet 37,5 minutter til undervisning og 1,88 minutter til undervisning i elevernes pause, dvs. en positioner er altså (37,5 min + 1,88 min) = 39,38 minutters undervisning og resten er tilsyn.

Der planlægges med forberedelse i fem dage inden skolestart i august - og tre dage i forlængelse af elevernes skoleferie i juni.

Derud over er der en yderligere flexpulje (arbejdstidsaftale) på 15 timer, som skal imødekomme uforudsete hændelser af arbejdsdagen, fx forældrehenvendelser uden for normal arbejdstid
Pædagoger: Der er ansat 24 pædagoger i skoleåret 2023-24 - både fuldtids- og deltidsstillinger.

Man tager tiden fra puljen, der hedder øvrig tid, til at løse opgaverne uden tid.

Der er lagt tre ugers sommerferie(29 og 30 og en fiktiv uge) og en uges fiktiv vinterferie. De er lagt i elevernes ferie. Der er indlagt fiktiv 5. ferieuge, hvor en af dagene er fast. Det drejer sig om dagen efter Kristi Himmelfartsdag. Husk at give kontoret besked. Den fiktive vinterferie kan holdes når som helst efter aftale med leder. Det samme gælder de fire fiktive dage, der er tilbage i den fiktive 5. ferieuge. 6. ferieuge er ikke skrevet ind, men den kan afholdes når som helst efter aftale med leder, udbetales eller overføres.
I elevernes ferie er der regnet med jeres normtid.
Arbejdstiden er lagt på 226 dage. Der er lagt 3 "0-dage" mellem jul og nytår.

Udgangspunktet for en fuldtidsansat er ca. 5,9 timers forberedelse i de 40 skoleuger.
Fælles for lærere og pædagoger: Eksempler på opgaver der løses udenfor undervisnings-/børnetid: Skole-hjem samarbejde
(forældremøder, samtaler, mv), diverse møder, revisiterings-konferencer, læringsplaner, underretninger og udtalelser, tilsyn med fag og lokaler ect.
Klasselæreren varetager i tæt samarbejde med pædagogerne forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. På Ladegårdsskolen bruges betegnelsen: Kontaktlæreren - og kontaktpædagogen, som er særlig ansvarlig for udarbejdelsen af læringsplaner og afholde af revismøder, forårsmøder og div.
Pæd. Medhjælp (PA): Der er ansat ca. 63 medhjælpere - både fuldtids- og deltidsstillinger.

Al tid, udover tid til planlagte møder eller opgaver, planlægges som børnetid. Der kan evt. indgås aftaler om forberedelsestid med nærmeste leder.

Medhjælper har en pulje timer udover møder. 35 timer til uforudsete hændelser, Aula, tjekke arbejdsmail, hvis afhentning af børn er forsinket, hvis man står for aktiviteter i forbindelse med undervisningen og evt. vikardækning, hvis timerne ikke er brugt. Man holder selv styr på timerne. Opgaver udover honoreres med tid.

Registrering af tid

 
Traditioner Motionsdag fredag i uge 41
Fællessang ved flagstang i forbindelse med både skoleårets start og afslutning.
Lucia
Juleafslutning samt julegudstjeneste
Fastelavn fritidshjemmet
Teater
Sølund
Halloweeen- og nytårsfest
Emneuger
Sommerfest med forældre
Sjællandsfestival
Magtanvendelser Vores elever er indskrevet, fordi de har særlige udfordringer. Vi udøver ikke magt, medmindre eleven er til fare for sig selv eller andre. Hvis vi har været i en situation, hvor det har været nødvendigt og hvor pædagogisk intervention ikke har virket, inddrages hjemmet og vi dokumenterer hændelsen.

Hvert år opdateres risikovurderinger.
TR, AMR, MED, TRIO, elevråd Der afholdes hyppige møder, som fastlægges for et skoleår ad gangen. Her samarbejdes der mellem ledelse og tillidsvalgte om “den gode arbejdsplads” Forebyggelse er en stor del af sikkerhedsarbejdet. De otte ledestjerner danner udgangspunkt for dialogen.
Videnshuset Vi samarbejder tæt med ergoterapeuter, fysioterapeuter og tale/hørekonsulenter som har faste timer på skolen. Disse forestår blandt andet indskolingsundersøgelser, individuelle og gruppeorienterede aktiviteter med eleverne. Ikke mindst bidrager de med tværprofessionel sparring til de selvstyrende teams
I samarbejde med Videnshuset planlægges der møder mellem Videnshuset og alle teams, hvor eleverne gennemgås. Disse møder fastlægges fra årets start.
Kompetenceudvikling Der arbejdes pt. I Visionsudvalget på fælles retning.
Øvrige elementer i kompetenceudviklingen
Supervision
Tværfaglig sparring
Teammøder og teamdag
Pædagogisk dag
Fagudvalg
Fælles forberedelse
Fagudvalg på fælles kurser, fx danskudvalget

 

Opgaver 2023-24

Tekst

Medarbejder

TR (lærer) Deltager i Trio og afholder møder med sikkerhedsleder Tina
TR (pædagoger) Deltager i Trio og afholder møder med sikkerhedsleder Anja
TR (medhjælper) Deltager i Trio og afholder møder med sikkerhedsleder Kamilla
Skolebestyrelse Deltager i møder og afleverer information og opgaver videre til respektive. Julie
Trio Består af TR(lærer), TR
(pæd), AMR + ledelsen Fungerer som udvidet TRIO og drøfter primært arbejdsmiljøforhold.
Ansvarlige for at triangulere resten af medarbejderne samt at informere på fællesmøder. Mødes ca. 8 g. årligt a`2 timer
Tina, TR lærer
Kamilla, TR-med.
Line, AMR
Anette, AMR
Troels
Lone
Pernille
Henrik
Marte Meo Det er de allerede uddannede, der kan byde ind. Der kan laves forløb på tværs af afdelinger. Lotte 
LIne
Alkalær Uddannet Alkalær Tine gr. 15
Seksualvejleder Uddannede seksualvejledere Louise G  fra HJT
Testlærer matematik Står for matematiktest af eleverne på skolen.  
Læsevejleder  Uddannet  Heidi gr. 13
Testlærer i læsning. Står for læsetest af eleverne på skolen samt udredning for ordblindhed. Heidi gr. 13
Praktikvejledere for   Pædagog og PA studerende Uddannede praktikvejledere

Stine – for lærerstuderende

Maria, Kathrine og Dennis

- for pædagogstuderende

Kamilla – PA-studerende

Vikardækkere Planlægger dagens vikarskema

Charlotte

Bettina
Matematikvejleder    
Senest opdateret 16-05-2024